Pályázat óvodavezetői állásra

      

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a

 

Jászárokszállási Városi Óvoda

 

óvodavezetői állásának (magasabb vezető)

 

betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Jászárokszállási Városi Óvoda 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/A.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása; az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

 

Illetmény, juttatások: a köznevelési törvény szerinti illetmény és az illetményalap 40-80%-a közötti intézményvezetői pótlék.

 

Pályázati feltételek:

 

-        főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség,

-        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

-        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben vagy heti 10 foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

-        az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása,

-        magyar állampolgárság,

-        büntetlen előélet,

-        nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,

-        nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,

-        cselekvőképesség.

 

 

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

-        három hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,

-        végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-        szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,

-        géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával,

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

-        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

-        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje:

 

Az intézményi véleményezés után a pályázókat a Képviselő-testület Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

 

Az állás betölthető: 2018. augusztus 01. napjától. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu (2018. április 28.); www.jaszarokszallas.hu; Oktatási és Kulturális Közlöny; az Önkormányzat hirdetőtáblája.

 

 

A pályázatokat Jászárokszállás Város Önkormányzata címére (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban, „Pályázat  óvodavezetői munkakörre” megjelöléssel.

 

 

További felvilágosítás Gergely Zoltán polgármestertől vagy Dr. Gábris Emese jegyzőtől kérhető az 57/531-050 telefonszámon.


2018-04-27 10:08


Vissza