Petőfi Művelődési Ház igazgatói álláspályázata

     Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a

 

Petőfi Művelődési Ház

 

igazgatói állásának (magasabb vezető)

 

betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Petőfi Művelődési Ház 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása; rendezvények lebonyolítása, szervezése; az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

 

Illetmény, juttatások: a Kjt. és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti illetmény és 500% magasabb vezetői pótlék.


Pályázati feltételek:

-        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség VAGY nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

-        legalább öt év közművelődési munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

-        magyar állampolgárság,

-        büntetlen előélet,

-        nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,

-        cselekvőképesség.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-        három hónapnál nem régebbi, a Kjt. 20.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő tartalmú erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-        végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-        szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,

-        géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával, a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység ismertetésével,

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

-        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rendje:

 

A pályázókat a Képviselő-testület Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

 

Az állás betölthető: 2018. augusztus 01. napjától, 3 hónapos próbaidő kikötésével. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu (2018. február 19.); www.jaszarokszallas.hu; az Önkormányzat hirdetőtáblája.

 

A pályázatokat Jászárokszállás Város Önkormányzata címére (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban, „Pályázat  PMH igazgatói munkakörre” megjelöléssel.

 

További felvilágosítás Gergely Zoltán polgármestertől vagy Dr. Gábris Emese jegyzőtől kérhető az 57/531-050 telefonszámon.


2018-02-15 13:19


Vissza